• Shutdown Outage

Date of Uploading Please Name of Town Date of Outage Please Name of Sub-Stn. Name of Feeder Area affected From (HH:MM) To (HH:MM)
23.04.2017 PANIPAT 23.04.2017 220KV CHHAJPUR TO 132KV Sub Station Chhajpur Line 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAAR(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA DS, 11KV CHHAJPUR DS, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARH,11KV DADHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI DS, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAAR(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA DS, 11KV CHHAJPUR DS, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARH,11KV DADHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI DS, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 08:00 16:00
21.04.2017 PANIPAT 21.04.2017 33KV KABRI SUB STATION 11KV NEW BEHOLI, 11KV VIKAS PAWA, 11KV SING PURA RDS 11KV NEW BEHOLI, 11KV VIKAS PAWA, 11KV SING PURA RDS 10:00 17:00
17.04.2017 PANIPAT 17.04.2017 220KV CHHAJPUR TO 132KV Sub Station Chhajpur Line 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAAR(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA DS, 11KV CHHAJPUR DS, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARH,11KV DADHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI DS, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAAR(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA DS, 11KV CHHAJPUR DS, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARH,11KV DADHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI DS, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 08:00 16:00
09.04.2017 PANIPAT 09.04.2017 33KV KABRI 11KV KABRI ROAD, 11KV NEW BEHOLI, 11KV SING PURA D/S, 11KV PREM KOTEX, 11KV BALA JI, 11KV BYASS FIBER, 11KV HIM SAGAR, 11KV GANESH CORSPIN, 11KV MUNJAL, 11KV MIGLANI 11KV KABRI ROAD, 11KV NEW BEHOLI, 11KV SING PURA D/S, 11KV PREM KOTEX, 11KV BALA JI, 11KV BYASS FIBER, 11KV HIM SAGAR, 11KV GANESH CORSPIN, 11KV MUNJAL, 11KV MIGLANI 10:00 14:00
09.04.2017 PANIPAT 09.04.2017 132KV SUB STATION SEC. 29 11KV OM TEXTILE, 11KV HIM SAGAR, 11KV VARDHMAN, 11KV SANJAY HOSPITAL, 11KV J.R. KHANA, 11KV GOLDEN TAXO, 11KV ETP, 11KV SEC.29 PART-I, 11KV RIVERA, 11KV HAND FEB, 11KV NIMBRI 11KV OM TEXTILE, 11KV HIM SAGAR, 11KV VARDHMAN, 11KV SANJAY HOSPITAL, 11KV J.R. KHANA, 11KV GOLDEN TAXO, 11KV ETP, 11KV SEC.29 PART-I, 11KV RIVERA, 11KV HAND FEB, 11KV NIMBRI 08:00 11:00
08.04.2017 PANIPAT 08.04.2017 132KV SUB STATION SEC. 29 33KV SANOLI ROAD 33KV SANOLI ROAD 13:00 16:00
08.04.2017 PANIPAT 08.04.2017 132KV SUB STATION URLANA 33KV AHAR, 33KV NARA 33KV AHAR, 33KV NARA 09:00 11:00
08.04.2017 PANIPAT 08.04.2017 132KV SUB STATION PANIPAT 11KV ASM IND., 11KV SIYA RAM IND., 11KV CITY-II, 11KV FACTORY, 11KV SUGAR MILL 11KV ASM IND., 11KV SIYA RAM IND., 11KV CITY-II, 11KV FACTORY, 11KV SUGAR MILL 11:00 13:00
06.04.2017 PANIPAT 06.04.2017 33KV KUTANI 11KV DEVI MANDIR, 11KV SARASWATI, 11KV KUTANI A/P, 11KV MOHALI D/S, 11KV VISHKARAM, 11KV RAJA KHERI, 11KV BHAISWAL D/S 11KV DEVI MANDIR, 11KV SARASWATI, 11KV KUTANI A/P, 11KV MOHALI D/S, 11KV VISHKARAM, 11KV RAJA KHERI, 11KV BHAISWAL D/S 13:00 16:00
05.04.2017 PANIPAT 05.04.2017 400 KV BBMB SEWAH 33KV ISRANA(DAHAR) 33KV ISRANA(DAHAR) 08:30 12:30
31.03.2017 PANIPAT 31.03.2017 132KV CHANDOLI 11KV ANPURNAM, 11KV PEPSI, 11KV ELDICO, 11KV GS SPINNING MILL, 11KV JP HATCHERY,11KV PEPSI-CO, 11KV ANPURNAM, 11KV PEPSI, 11KV ELDICO, 11KV GS SPINNING MILL, 11KV JP HATCHERY,11KV PEPSI-CO, 11:00 12:30
31.03.2017 PANIPAT 31.03.2017 132KV CHANDOLI 33KV SEC. 13-17, 33KV KUTANI ROAD 33KV SEC. 13-17, 33KV KUTANI ROAD 13:30 14:30
31.03.2017 PANIPAT 31.03.2017 220KV CHHAJPUR AT 132KV Sub Station Chhajpur 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAD(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA, 11KV CHHAJPUR, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARD,11KV DAOHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 11KV HANUMAN MANDIR(U), 11KV RAGHAV MILL(IND), 11KV SANOLI-1(IND), 11KV KURAD(D/S), 11KV KALA AMB(U), 11KV MITTAL IND., 11KV UJHA, 11KV CHHAJPUR, 11KV ADHMI(D/S), 11KV BABIL A/P, 11KV NIMBRI, 11KV PATHAR GARD,11KV DAOHOLA, 11KV NAHRA PAR, 11KV JALMANA, 11KV NOOR PUR A/P, 11KV UBRA KHERI, 11KV DHANSOLI, 11KV ATTOLA PUR, 33KV BHAPOLI, 33KV JALAPUR, 08:00 16:00
29.03.2017 PANIPAT 29.03.2017 132KV CHANDOLI 11KV VIJAY NAGAR(U), 11KV PALEHER D/S, 11KV NOOR WALA(U), 11KV BABARPUR 11KV VIJAY NAGAR(U), 11KV PALEHER D/S, 11KV NOOR WALA(U), 11KV BABARPUR 11:00 13:00
29.03.2017 PANIPAT 29.03.2017 132KV CHANDOLI 33KV BABARPUR 33KV BABARPUR 14:00 16:00
28.03.2017 PANIPAT 28.03.2017 132KV ISRANA 33KV ISRANA, 33KV GRASIM 33KV ISRANA, 33KV GRASIM 09:30 11:30
  Panipat Samalkha 22.03.2017 132 KV S/Stn. Beholi 33 KV Atta & Machroli 33 KV Atta & Machroli 09:00 13:00
  Panipat 22.03.2017 132KV S/Stn. Sec-29 33 KV Sec-29 Part-II 33 KV Sec-29 Part-II 13:00 15:00
  PANIPAT (RURAL) 19.03.2017 220KV CHHAJPUR 11KV HANUMAN MANDIR, 11KV KALA AMB, 11KV RAGAV, 11KV SANOLI NO. 1, 11KV MITTAL IND., 11KV KHURAD D/S, 11KV CHHAJPUR D/S, 11KV U/KHERI D/S, 11KV ADHMI D/S, 11KV BABIAL A/P, 11KV NIMBRI A/P, 11KV DHANSOLI A/P, 11KV PATHAR GARDH A/P, 11KV DADHOLA A/P, 11KV ATTOLA PUR A/P, 11KV NAGALA PAR A/P, 11KV RISHLU A/P, 11KV JALMANA A/P, 11KV NOORPUR A/P,33KV BAPOLI, 33KV JALAPUR, 33KV GOLDEN 11KV HANUMAN MANDIR, 11KV KALA AMB, 11KV RAGAV, 11KV SANOLI NO. 1, 11KV MITTAL IND., 11KV KHURAD D/S, 11KV CHHAJPUR D/S, 11KV U/KHERI D/S, 11KV ADHMI D/S, 11KV BABIAL A/P, 11KV NIMBRI A/P, 11KV DHANSOLI A/P, 11KV PATHAR GARDH A/P, 11KV DADHOLA A/P, 11KV ATTOLA PUR A/P, 11KV NAGALA PAR A/P, 11KV RISHLU A/P, 11KV JALMANA A/P, 11KV NOORPUR A/P,33KV BAPOLI, 33KV JALAPUR, 33KV GOLDEN 08:00 16:00
  Panipat 18.03.2017 132 KV CHANDOLI 33KV KUTANI ROAD, 33KV SECTOR 13-17 33KV KUTANI ROAD, 33KV SECTOR 13-17 13:00 15:00
  Panipat 18.03.2017 132KV CHANDOLI 11KV BABAPUR, 11KV NOOR WALA, 11KV VIJAY NAGAR, 11KV PHALADI D/S 11KV BABAPUR, 11KV NOOR WALA, 11KV VIJAY NAGAR, 11KV PHALADI D/S 11:00 13:00
  PANIPAT (RURAL) 18.03.2017 220KV CHHAJPUR 11KV HANUMAN MANDIR, 11KV KALA AMB, 11KV RAGAV, 11KV SANOLI NO. 1, 11KV MITTAL IND., 11KV KHURAD D/S, 11KV CHHAJPUR D/S, 11KV U/KHERI D/S, 11KV ADHMI D/S, 11KV BABIAL A/P, 11KV NIMBRI A/P, 11KV DHANSOLI A/P, 11KV PATHAR GARDH A/P, 11KV DADHOLA A/P, 11KV ATTOLA PUR A/P, 11KV NAGALA PAR A/P, 11KV RISHLU A/P, 11KV JALMANA A/P, 11KV NOORPUR A/P,33KV BAPOLI, 33KV JALAPUR, 33KV GOLDEN 11KV HANUMAN MANDIR, 11KV KALA AMB, 11KV RAGAV, 11KV SANOLI NO. 1, 11KV MITTAL IND., 11KV KHURAD D/S, 11KV CHHAJPUR D/S, 11KV U/KHERI D/S, 11KV ADHMI D/S, 11KV BABIAL A/P, 11KV NIMBRI A/P, 11KV DHANSOLI A/P, 11KV PATHAR GARDH A/P, 11KV DADHOLA A/P, 11KV ATTOLA PUR A/P, 11KV NAGALA PAR A/P, 11KV RISHLU A/P, 11KV JALMANA A/P, 11KV NOORPUR A/P,33KV BAPOLI, 33KV JALAPUR, 33KV GOLDEN 08:00 16:00
  Panipat 16.03.2017 132 KV Panipat 11 KV mitc,11 KV new m/town,11kv Rly stn., 11 kv g.t road, 11 KV HOSPITAL 11 KV mitc,11 KV new m/town,11kv Rly stn., 11 kv g.t road, 11 KV HOSPITAL 13:00 15:00
  Panipat 15.03.2017 132KV SECTOR 29 33KV SECTOR 29 PART-II 33KV SECTOR 29 PART-II 13:00 14:00
  Panipat 07.03.2017 132 KV S/Stn. Sec-29 33 KV Sanoli Road, 33 KV Sec-29 Part-1 33 KV Sanoli Road, 33 KV Sec-29 Part-1 01:00 03:00
  Panipat 06.03.2017 132 KV Panipat 11 KV Virat Nagar, Verdhman, Khanna Road, Shed Area, Dahar AP 11 KV Virat Nagar, Verdhman, Khanna Road, Shed Area, Dahar AP 01:00 03:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Rasulpur Real Agro Food INDP Real Agro Industries 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Rasulpur New Sarfabad Majra RDS Sarfabad Majra, Subhri, Rasulpur Kalan, Rasulpur Khurd, Chapra Khera 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Rasulpur New Subhri AP Subhri, Sarfabad Majra 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Rasulpur Rasulpur Kalan AP Rasulpur Kalan & Rasulpur Khurd 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha Sekhpura AP Sekhpura, Sohana 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Rasul Pur AP Rasulpur Kalan & Rasulpur Khurd 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Sekhpura DS Sohana, Sekhpura 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Dabrki AP Dabrki, Sekhpura 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Rawar AP Rawar 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Suger Mill INDP Surgar Mill 02:00 05:00
  Karnal ( Rural) 22.02.2017 33 KV Nagla Megha 11KV Chapra Khera AP Chapra, Khera 02:00 05:00
  Panipat 15.02.2017 33 KV Sanoli Road 11 KV Bhim Goda, Shree Ram, Babail Road, Petrol pump wali gali, Shed Area, Sec-11,12, Ganpati 11 KV Bhim Goda, Shree Ram, Babail Road, Petrol pump wali gali, Shed Area, Sec-11,12, Ganpati 12:00 15:00
  Panipat 04.02.2017 400 KV Sewha BBMB Panipat at 33 KV Dahar Israna line 400 KV Sewha BBMB Panipat at 33 KV Dahar Israna line Dahar DS 11 KV, AP-1, AP-2,Dahar ind-1,ind-2,Vikas garg ind, M.K. Ind, Gupta ind,Nirmala ind. 10:00 12:00
  Karnal 28.01.2017 132 KV S/Stn. Karnal(T-6) Alfa City, Ashoka, ARC Lake, Sant Nagar, CSSRI, Bye Pass Alfa City, IARI, Basant Vihar, DWR, Nayaypuri., Subhash Colony, Vikaram Marg, Minar Road, NDRI, Karan Lake, CSSRI, Model Town   17:00
  Panipat 20.01.2017 132 KV Chandoli 11 KV Anpurana Pespi, Pepsico JP Hatchery, Eldico, Khotpura DS, Ganjbard AP, Chandoli Ap, Garh Sarnai AP, Barana AP, Babail AP, 11 KV Anpurana Pespi, Pepsico JP Hatchery, Eldico, Khotpura DS, Ganjbard AP, Chandoli Ap, Garh Sarnai AP, Barana AP, Babail AP, 10:00 14:00
  Panipat 17.01.2017 132 KV Panipat 33 KV Jattal 33 KV Jattal 13:00 15:00
  Panipat 04.01.2017 132 KV Sec-29 33 KV Sanoli Road, 33 KV Sec-29 Part-1 33 KV Sanoli Road, 33 KV Sec-29 Part-1 13:00 15:00
  Panipat 04.01.2017 132 KV Panipat 33 KV Jatal 33 KV Jatal 12:00 14:00
  Panipat 04.01.2017 132 KV Panipat 33 KV Israna, 33 KV Grasim 33 KV Israna, 33 KV Grasim 10:00 14:30